نمونه کار

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم :

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 1

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 2

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 3

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 4

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 5

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 6

نمونه کار آهنگسازی و تنظیم شماره 7

همچنین می توانید برای شنیدن سایر نمونه کارهای آهنگسازی و تنظیم تولید شده و آماده،بصورت حضوری در محل استودیو حضور داشته باشید.